artynytsuoli.fi

Ärtyneen suolen hoitoa kokemukseen ja tieteeseen nojaten

Ärtynyt suoli – lapsuuden traumat

Ärtyneen suolen kohdalla stressistä puhutaan liian vähän. Mikä on vielä huolestuttavampaa on se, ettei lapsuuden traumojen vaikutuksesta ärtyneeseen suoleen puhuta juurikaan yhtään, vaikka tämä on tieteellisesti todistettu asia.

Tämän artikkelin aikana osoitan kuinka lapsuuden traumat vaikuttavat ärtyneen suolen syntyyn ja sen oireisiin. Lisäksi osoitan kuinka niiden hoitaminen auttaa ärtyneen suolen oireyhtymän oireiden lieventämisessä.

Lapsuuden traumat vaikuttavat vahvasti ärtyneessä suolessa.

Lapsuuden traumat ovat yksi tärkeimpiä osatekijöitä ärtyneen suolenhoidossa miltei jokaisella tapaamallani asiakkaalla. Ne vaikuttavat tutkitusti ärtyneeseen suoleen, lisäten sen mahdollisuutta jopa 200% aikuisiällä. Ärtyneen suolen hoitaminen mm. skeematerapialla on ensiarvoisen tärkeää.

Lapsuuden traumojen yleisyys ja määritelmät

Lapsuuden traumat vaikuttavat vahvasti ärtyneessä suolessa.

Lapsuuden traumat ovat eittämättä aivan liian yleisiä ja vaikka joissakin tapauksissa niitä on vaikea estää, kuten vaikkapa vanhempien erotessa, voidaan trauman laatuun vaikuttaa. Usein kuitenkin traumat ovat hyvinkin vakavia.

Esimerkiksi huostaanottotilanteet ja niitä edeltäneet ongelmat, kuten huumeiden käyttö, voivat haitata lapsen kehitystä merkittävästi.

Yleisesti ottaen lapsuuden traumoiksi lasketaan vanhempien eron lisäksi muun muassa vanhempien väliset henkiset tai fyysiset pahoinpitelyt, lapsen fyysinen tai henkinen pahoinpitely vanhempien tai sisarusten suunnalta, koulukiusaaminen, lapsen toistuva huomiotta jättäminen, seksuaaliset pahoinpitelyt, alkoholin tai huumeiden väärinkäyttö kotona, perheenjäsenen joutuminen vankilaan ja köyhyys.

WHO:n teettämässä tutkimuksessa huomattiin, että yli puolet vastaajista oli kokenut vähintään yhden yllä olevista traumoista. Yleisin oli fyysinen pahoinpitely (1). Näiden lisäksi tunnelukoista kärsivät vanhemmat voivat helposti olla itseensä vetäytyviä tai muutoin kykenemättömiä näyttämään rakkautta lapsilleen, jolloin lapsesta tuntuu siltä, että hän olisi tehnyt jotain väärin tai että hän ei ole rakastettavissa oleva henkilö (2).

Lapsuuden traumojen vaikutus aikuisiän käytökseen ja kiputuntemuksiin

Kuinka moni Suomalainen kärsii ärtyneestä suolesta?

Yllä mainitun WHO:n tutkimuksen mukaan kaikki lapsuuden traumat lisäsivät selkeästi tupakoinnin, alkoholin ja huumeiden käyttöä. Ne jotka olivat eläneet itsetuhoisen henkilön kanssa lapsena, olivat jopa huimat 7,4 kertaa todennäköisemmin itsetuhoisia muihin traumasta kärsineisiin verrattuna (18,5% vs 2,5%).

Vuoden 2016 tutkimus (3) kroonisen alaselkäkivun ja lapsuuden traumojen välisistä yhteyksistä tuo esille hyvin paitsi käytösmuutokset, myös kipu- ja tuntoaistien muutokset, jotka juontuvat lapsuuden traumoista.

Esimerkiksi emotionaaliset traumat vaikuttavat ärtyneisyyteen ja voimistavat kipuhermoston signaalien reaktiota selkärangassa, aiheuttaen kipuaistimuksen suurentumista. Seksuaalinen hyväksikäyttö taas nostaa kosketusarkuutta.

Vuoden 2009 systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa (4) tutkijat Sonia J. Lupien, Bruce S. McEwen, Megan R. Gunnar ja Christine Heim selventävät hyvin koko elämän aikana saatujen traumojen vaikutuksia aivoihin. Heidän läpikäymien tutkimusten mukaan esimerkiksi äitien krooninen raskausajan stressi vaikuttaa lapsen fyysiseen kehitykseen, pienentäen syntyvän lapsen painoa ja kokoa.

Tämän lisäksi lapsen HPA-akseli, eli hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakseli, kehittyy tämän stressin seurauksena yliaktiiviseksi, lisäten masennusalttiutta, ahdistuneisuutta, epäsosiaalisuutta, kipuherkkyyttä, ADHD:n mahdollisuutta ja uniongelmia.

Lapsuuden traumojen vaikutus
ärtyneeseen suoleen

Näyttäisi siis vahvasti siltä, että lapsuuden traumat kohottavat hyvinkin isossa määrin riskiä kärsiä kroonisesta stressistä aikuisiällä. Krooninen stressi ja traumat ovat myös omiaan lisäämään alttiutta kroonistuneeseen kipuun, kuten esimerkiksi Fibromyalgiaan (5) ja muihin laaja-alaisiin kiputiloihin (6). Ärtynyt suoli on vain yksi laaja-alaisista keskushermoston yliherkkyystiloista (7), mutta samalla se on yksi yleisimpiä.

Esimerkiksi lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö lisää niin ärtyneen suolen kuin bipolaarisuuden riskiä (8). Lapsuusaikana huomiotta jättäminen ja pahoinpitelyt lisäävät ärtyneestä suolesta kärsivillä naisilla uniongelmia ja niin kehollisia kuin psykologisia ongelmia (9). Myös muut lapsuuden traumat vaikuttava todennäköisyyteen kärsiä ärtyneestä suolesta, sekä sen vakavuuteen (10).

Joidenkin tutkimusten mukaan, ärtyneen suolen mahdollisuus nousee jopa 200% heillä, jotka ovat kärsineet lapsuudessa traumoista (11).

Näyttäisi myös siltä, että lapsen yksin jättäminen, etenkin pienten lasten kohdalla, voi aiheuttaa suoliston kipuyliherkkyyttä, joka on iso osa ärtynyttä suolta. Toki tämä tutkimus tehtiin rotilla, mutta sen tulokset ovat silti häkellyttäviä: jopa 87,5% naispuolisista rotista ja 90% miespuolisista rotista kärsi suoliston kipuyliherkkyydestä tämän jälkeen. Aikuisena yliherkkyys oli jonkin verran parantunut, mutta silti 70% naispuolisista rotista ja 66,7% miespuolisista rotista kärsi edelleen suoliston kipuyliherkkyydestä. (12)

Nämä kaltoinkohtelun kokemukset, etenkin nuoruusiän huostaanotot, häiritsevät etuotsalohkon kuoren ja mantelitumakkeen toimintaa ja kasvua, vaikuttaen vakavasti kykyyn tuntea positiivisia tunteita. Tämän lisäksi nämä muutokset lisäävät kipuaistimusta ja siihen reagointia negatiivisesti. (11) Ne voivat myös häiritä suoliston mikrobikantaa, jonka tiedetään vaikuttavan negatiivisesti muun muassa ylläoleviin aivotoimintoihin, mutta myös suoliston toimintaan paikallisesti (11), sekä esimerkiksi suoliston nopeuteen.

Seksuaaliset traumat, kuten raiskaus, voivat aiheuttaa myös lantionpohjan toiminnan häiriöitä. Nämä toiminnalliset häiriöt voivat aiheuttaa ongelmia, jotka saatetaan väärin diagnosoida ärtyneeksi suoleksi. Lue lisää lantionpohjan toiminnallisista häiriöistä ja ärtyneestä suolesta.

Lapsuuden traumojen hoitaminen

Rentoutuminen ja keskittyminen ovat tärkeitä ärtyneestä suolesta kärsiville

Ärtynyttä suolta voidaan hoitaa monella erilaisella hoitometodilla, joskin on tärkeää ymmärtää, että keho ja mieli ovat kokonaisuus ja yksikään hoitometodi ei toimi aivan jokaiselle. Tämän lisäksi on muistettava, että IBS:ää ei voida hoitaa pois, mutta keho ja mieli voidaan silti saada erittäin hyvään kuntoon.

HOITOTAPOJA:

1) Skeematerapia, eli tunnelukkojen hoito: Lapsuuden traumoja on usein parasta hoitaa lapsen näkökulmasta. Tätä varten on kehitetty niin kutsuttu skeematerapia, jonka suurin osa meistä tuntee varmasti paremmin tunnelukkojen hoitona.

Mikäli tunnelukot ovat uusi asia, lue tämä artikkeli tunnelukoista. Lyhyesti sanottuna ajatuksena on käydä lapsuuden kokemuksia läpi mielenharjoitteiden avulla, ja poistaa negatiivinen aikuinen mielikuvassa täysin. Samalla on suotavaa vahvistaa omaa sisäistä “tervettä / vahvaa aikuista”. Näin pyritään parantamaan itseluottamusta, rakkauden ja hyväksynnän tunnetta, sekä vähentää negatiivisia sisäisiä keskusteluja.

2) Emotional Freedom Techniques: (EFT) on erittäin tehokas hoitomuoto, jolla voidaan hoitaa muun muassa trauman jälkeistä stressiä (13). EFT:n on todettu vähentävän ahdistusta (-40%), masennusta (-35%), trauman jälkeistä stressiä (-32%), kipua (-57%) ja mielitekoja (-74%) (14), sekä vihaa (15). Kyseisessä menetelmässä fokusoidaan muun muassa kehollisiin tunteisiin ja psyykkisiin tunnelukkoihin.

EFT:ssä käytetään kehon taputtelun lisäksi hidasta hengittelyä, itsesuggestioita (“hyväksyn itseni juuri sellaisena kuin olen”, “sallin olotilani muutoksen”), visualisointiharjoituksia ja kehotietoisuusharjoituksia. Näin ollen, Emotional Freedom Techniques on erittäin tehokas hoitomuoto, koska sillä kyetään hoitamaan muun muassa menneiden tapahtumien aiheuttamaa stressiä, nykyistä sisäistä keskustelua ja Ärtyneen Suolen aiheuttamaa stressiä.

3) Psykologiset harjoitteet: Hengitysharjoitukset, kehotietoharjoitukset (kuten jooga ja tai chi) ja meditaatiot auttavat vähintäänkin tilapäisesti. Tarpeeksi usein tehtynä, ne voivat vaikuttaa suoraan aivon toimintaan pitkäaikaisesti, näin vähentäen stressiä ja hoitaen oirekuvaistoa.

4) Hypnoosi on myös todistetusti tehokas ärtyvän suolen hoidossa (16). Hypnoosi kykenee muun muassa auttamaan ärtyneen suolen potilaita käsittelemään tunteitansa liittyen oireyhtymään, näin ollen vähentäen katastrofisointia, itsesyytöstä tai itsesääliä. Täten se toimii erittäin hyvin stressin vähentämiseen.

5) Muut psykologiset hoitomenetelmät: On myös, ilman muuta, suositeltavaa kokeilla muun muassa Kognitiivista Psykoterapiaa, meditaatiota, joogaa, TaiChia sekä muita henkiseen hyvinvointiin liittyviä hoitomuotoja. Yhdessä käytettynä näillä kyetään hoitamaan menneitä traumoja, sisäistä keskustelua ja ärtyneen suolen tuomaa stressiä. Eräs tärkeä asia on kuitenkin ymmärrettävä Joogan ja TaiChin, sekä muiden Mindful Movement liikuntatyylien kohdalla. Nimittäin se, että mikään näistä ei ole automaattisesti “henkistä”, jos niitä tehdään ilman oikeaa fokusta. Toisaalta, kaikki liikunta voi olla henkisesti rentouttavaa ja tasapainoittavaa, mikäli ne tehdään kehoon keskittyen ja rauhallisesti hengittäen.

Loppusanat

Lyhyesti sanottuna, on selvää kuinka monialaisesti lapsuuden traumat vaikuttavat psyykkeeseen ja fyysiseen käyttäytymiseen, sekä kiputilojen kroonistumiseen ja muun muassa ärtyvän suolen oireyhtymän kehittymiseen ja stressitasojen ylläpysymiseen. Näin ollen, on eittämättä tärkeää hoitaa jo olemassa olevaa ärtynyttä suolta monipuolisesti, eikä tyytyä pelkkään lääkitykseen ja ruokavalion muutoksiin.

On todella tärkeää hoidattaa omat traumat, tunnelukot ja negatiiviset minä-kuvat sekä negatiivinen sisäinen puhe mahdollisimman hyvin kuntoon aikuisiällä, jotta stressitasot saadaan alas ja ärtyvän suolen oireyhtymän oireisto saadaan helpommaksi.

Uusia sukupolvia ajatellen, on hyvä hoitaa näitä asioita ennen raskautta, jotta voidaan luoda lapselle mahdollisimman hyvä raskausajan kehitys ja positiivinen mieli. Mikäli olet jo äiti tai isä, voit edelleen hoitaa itseäsi ja täten vaikuttaa henkiseen hyvinvointiisi ja sitä kautta käyttäytymiseesi, joka toki vaikuttaa positiivisesti kotona olevaan ilmapiiriin ja sitä kautta lasten hyvinvointiin.

Käytännön vinkkejä

1) Selvitä omaa taustaasi

Jos sinun on mahdollista, kysy vanhemmiltasi tai esimerkiksi sisaruksiltasi oliko lapsuudessasi jotain traumaattista, kuten esimerkiksi: paljon kiirettä, leikin puutetta, halausten puutetta, läheisen kuolema, vanhempien ero, köyhyyttä, alkoholin tai huumeiden väärinkäyttöä jne
 

2) Tee lista asioista, jotka saavat sinussa aikaan vahvan reaktion

Etenkin huomioitavana tulee olla reaktiot joissa “ei ole järkeä” ja reaktiot jotka ovat ylimitotettuja. Esimerkiksi jos pelaaminen aiheuttaa aina stressiä, on mahdollista että sinua on moitittu pelaamisesta lapsena tai että sinulle on teroitettu työnteon ja tekemisen tärkeyttä / haukuttu laiskaksi jos et tehnyt jotain “hyödyllistä”. Jos taas esimerkiksi kalusteiden rakentaminen ohjeiden mukaan on hankalaa ja joku tulee auttamaan, jonka seurauksena suutut, saattaa olla että pelkäät epäonnistumista.
 

3) Järjestä tekemäsi lista vakavuusjärjestykseen

Onko jokin asia sellainen mikä selkeästi aina tuo tunteet todella vahvasti pintaan? Entäpä näetkö yhtäläisyyksiä listassa olevien asioiden välillä? Saatat huomata, että useissa listassa olevissa asioissa reaktio tulee kun sinua huomautetaan jostain asiasta.

Varaa itsellesi ilmainen tunnin konsultaatio! Konsultaatio voidaan pitää puhelimitse, netitse tai Espoon Olarissa, eikä se sido sinua mihinkään.