Tietosuojaseloste ja verkkokaupan ostoihin liittyvät ehdot

SISÄLTÖ:
1) Tietosuoja ja yksityisyys (rekisterinpitäjä ja rekisterin nimi, sekä yleistiedot)
2) Rekisterissä olevien tietojen käyttötarkoitus
3) Tietojen luovutus
4) Rekisterin ja tietojen suojaus
5) Sosiaalisen median liitännäiset
6) Evästeet
7) Rekisteröidyn oikeudet
8) Tarjoukset ja alennukset, kuten lanseeraustarjoukset
9) Kuluton / koroton osamaksu, sekä tyytyväisyystakuu

TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS

Tietosuojaseloste kertoo palvelun käyttämisen lisäksi myös asiakkaan tietosuojasta asiakkaan käyttäessä palveluntarjoajan yrityksen www-sivuja. Käyttämällä kyseisiä sivuja, asiakas hyväksyy tämän tietosuojaselosteen myös kyseisiin sivuihin (www.toimivakeho.fi ja www.artynytsuoli.fi) liittyen.

Tämä tietosuojaseloste sisältää myös henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaisen rekisteriselosteen.

Rekisterinpitäjä
Anatomy Fix (TMI)
tunnus: 2630250-9
Kuutamokatu 8c28, 02210 Espoo
Kevin Gibbs
[email protected]i
0445249651

Rekisterin nimi
Anatomy Fix asiakastieto- ja markkinointirekisteri

REKISTERISSÄ OLEVIEN TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakastiedot ja asiakkuuksiin, sekä jäsenyyksiin liittyvät tiedot
Rekisteriin kerätään kaikki seuraavat tiedot:
– Asiakkaan etu- ja sukunimi, sekä koko henkilöllisyystunnus, jotta asiakas voidaan yksilöidä oikein.
– Henkilöiden itsensä suullisesti ja kirjallisesti antamat tiedot omasta terveydentilastaan, mikäli ne ovat asiakkaan hoidon kannalta tärkeitä
– Asiakkaalle tehdyt hoidot / hoitotapahtumien tiedot siltä osin kun ne ovat tulevien hoitojen kannalta tärkeitä
– Asiakkaan kanssa yhdessä täytetty esitietolomake tai asiakkaan itse täyttämä esitietolomake
– Asiakkaalle tehdyt testit ja niiden tulokset, joiden avulla hoitoja pystytään paremmin kohdentamaan ongema-alueisiin
– Asiakkaan puhelinnumero ja sähköposti yhteydenottoja varten.
– Asiakaspalautetiedot, joita käytetään mainonnassa vain asiakkaan luvalla. Palautteet, asiakkaan toivomusten mukaisesti, joko jätetään julkisesti kirjaamatta, kirjataan nimettömästi tai vain etunimellä.
– Laskutustiedot ja sovittujen pakettien sisällöt
– Asiakkaan lähettämien sähköpostien sisällöt, siltä osin kun ne ovat tärkeitä hoidollisesti
– Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot
– Yrityksen internet sivulla olevaan yhteydenottolomakkeeseen asiakkaan itse laittamat tiedot
– Sosiaalisen median kautta tulleet asiakkaan tiedot, siltä osin kun ne ovat hoidollisesti tärkeitä

Näitä tietoja tarvitaan hoidon ja asiakassuhteen toteuttamiseen

Markkinointiin ja jäsenyyden hallintaan käytettävät tiedot

– Etu- ja sukunimi, sähköpostinumero ja puhelinnumero. Näitä käytetään asiakkaiden tiedoittamisessa esimerkiksi tulevista vapaista hoitoajoista tai tulevista koulutuksista, riippuen asiakkaan alkuperäisestä ostosta. Näin ollen esimerkiksi asiakkaat, jotka eivät ole tulleet koulutuksiin, eivät saa koulutuksista tietoa, elleivät niin erikseen pyydä. Asiakkaalla on aina mahdollisuus evätä mikä tahansa tai kaikki näistä käyttötarkoituksista.

– Uutiskirje: Uutiskirje lähetetään sen tilanneille noin kerran kahdessa viikossa ja se sisältää muun muassa omahoito vinkkejä, ilmoituksia uusista blogi-kirjoituksista ja ilmoituksia mahdollisista tarjouksista, sekä mahdollisia yhteistyökumppaneiden tiedotteita.
Uutiskirjeen saamiseksi asiakkaan tulee ilmoittaa halustaan liittyä uutiskirjeen saajaksi joko sähköpostitse tai www.artynytsuoli.fi sivuilla olevan lomakkeen avulla. Uutiskirjeen tilauksen lopettaminen tehdään sähköpostitse. Uutiskirjettä varten tarvitaan asiakkaan sähköpostiosoite ja nimi. Näitä tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen.

– Asiakaspalautetiedot, joita käytetään uusasiakashankinnassa vain jos asiakas antaa luvan. Palautteet, asiakkaan toivomusten mukaisesti, joko jätetään julkisesti kirjaamatta, kirjataan nimettömästi tai vain etunimellä. Palautteisiin kuuluu mm. Kirjalliset palautteet ja videot tai audio palautteet.

Molempia rekistereitä käytetään voimassa olevien asetusten ja lakien mukaisesti asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, palveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen, palveluista ja tuotteista tiedottamiseen ja viestimiseen, sekä laskuttamiseen.

Tietoja säilytetään voimassa olevien asetusten ja lakien mukaisesti ja niissä määriteltyjen aikojen mukaisesti. AnatomyFix säilyttää henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään, tai ellei näitä tarvita oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi tai vastaavan erimielisyystilanteen selvittämiseksi. Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan sekä alla olevan taulukon mukaisen ajan asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

1) Kirjanpitoon liittyvässä aineistossa tietoja säilytetään 6 vuotta
2) Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 3 vuotta
3) Potilasasiakirjat 12 vuotta potilaan kuolemasta tai jos siitä ei ole tietoa, niin 120 vuotta potilaan syntymästä
4) Tilaus-, työ-, sopimus- ja maksutiedot 3 vuotta 
5) WordPressin kyselykaavakkeiden vastaukset säilytetään joko nimettöminä koneella ja poistetaan mahdollisimman nopeasti wordpressistä tai poiston jälkeen säilytetään yhteystietoineen jos tämä on tarpeen palevlun laadun takaamiseksi.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei laki niin määrää tai asiakkaalta tule suullista tai kirjallista suostumusta, tapauksesta riippuen. Tälläisiä tapauksia ovat muun muassa:

– Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tarpeellisia tietoja ja yhteenveto annetusta hoidosta voidaan lähettää toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle potilaan suullisen suostumuksen tai asiayhteydestä muuten ilmenevän suostumuksen mukaisesti

– Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tai toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja toiselle suomalaiselle tai ulkomaiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle voidaan lähettää, jos potilaalla ei ole mielenterveyshäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä eikä hänellä ole laillista edustajaa, taikka jos suostumusta ei voida saada potilaan tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi

– Tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi hoidettavana olevan potilaan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen voidaan antaa tieto potilaan henkilöstä ja hänen terveydentilastaan, jollei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi näin menettelemästä

– Kuolleen henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja perustellusta kirjallisesta hakemuksesta sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi; luovutuksensaaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen

– Potilaan suullisella tai kirjallisella suostumuksella voidaan antaa tietoja toiselle yksityiselle elinkeinoharjoittajalle (esimerkiksi toiminimellä toimiva hieroja, osteopaatti)

HUOM Asiakkaalla on aina oikeus tietää mihin hänen tietonsa luovutetaan ja miksi, sekä evätä tämä luovutus, ellei laki toisin määrää. Esimerkiksi rikosepäilytapauksessa voi olla, että asiakastietoja joudutaan antamaan viranomaisille, mutta tällöinkin vain ja ainoastaan tarvittavat tiedot. Asiakkaalla on myös aina oikeus tarkistaa hänestä kirjoitetut tiedot ja pyytää korjausta mikäli joku kirjoitettu tieto on väärin.

– Anatomy Fix ei anna yhteistyökumppaneille asiakastietoja ilman asiakkaan erillistä suostumusta.

REKISTERIN JA TIETOJEN SUOJAUS

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä useilla eri tavoilla.

1) Potilasasiakirjojen rekisteriä säilytetään lukitussa huoneistossa.
2) Potilasasiakirjarekisteri on tietokoneessa, jossa on salasana, sekä ulkoisella kovalevyllä
3) Niin tietokoneella kuin kovalevyllä olevat versiot ovat suojattu salausohjelmiston avulla, käyttäen AES algoritmiä, jota käytetään muun muassa Amerikan valtion tietoturvajärjestelmissä.
4) Online-kaupassa olevat tiedot on suojattu Ecwidin ja Stripen puolesta. Artynytsuoli.fi sivu on suojattu WPcerber:in avulla ja HTTPS protokolalla (SSL). Netistä ostettaessa on kuitenkin aina omat riskinsä ja asiakkaan tulisi olla tietoinen näistä. On esimerkiksi tärkeää olla ostamatta nettikaupasta jossa ei ole SSL sertifikaattia, eikä edes sertifikaatillista kauppaa tule käyttää julkiseen WiFi:in yhdistettynä. Älä osta nettikaupasta jos käytät julkisia koneita.
5) Kaikki mahdolliset wordpressin sisäisten kyselykaavakkeiden vastaukset pyritään poistamaan mahdollisimman nopeasti ja säilytetään tietokoneella rekisterissä joko nimettöminä tai, mikäli on tarpeellista palvelun takaamiseksi, “Rekisterissä olevien tietojen käyttötarkoitukset” otsikon alaisen tekstin mukaisesti.

Näin pyritään estämään mahdollisen kyberhyökkääjän tai murtovarkaan pääsy asiakastietoihin. Rekisterin ainoaa käyttäjää, Kevin Gibbs:iä, sitoo salassapitovelvollisuus.

SOSIAALISEN MEDIAN LIITÄNNÄISET

Sivustoilla voi olla linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä ns. Sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Anatomy Fix:illa ei ole määräysvaltaa tälläisiin kolmansien osapuolten internetsivuihin, eikä ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai käytöstä.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla, sekä analysoida ja parantaa sivun toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei kuitenkaan voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:
– vierailijan IP-osoite (esim. Oletko Helsingistä)
– vierailun ajankohta
– selatut sivut ja sivujen katseluajat
– vierailijan selaintyyppi (esim. Käytettiinkö Firefoxia)

Evästeet voidaan tehokkaasti evätä eri nettiselaimilla. Esimerkiksi:

Chrome
Firefox
Microsoft Edge

Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muutamalla selaimensa asetuksia tai valitsemalla evästeiden käyttöön liittyvät asetukset ensimmäisellä käynnillään sivun alaosaan tulevasta tiedotteesta

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muutamalla selaimensa asetuksia tai valitsemalla evästeiden käyttöön liittyvät asetukset ensimmäisellä käynnillään sivun alaosaan tulevasta tiedotteesta. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä tietoja Anatomy Fix on sinusta kerännyt. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista, sekä pyytää minkä tahansa kontaktointitavan ja/ tai markkinoinnin (kts. “Rekisterissä olevien tietojen käyttötarkoitus”). Huomioittehan, että evästeiden käyttämistä emme voi itse estää, vaan tämä tulee tehdä selaimesi kautta. Pyynnöt tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

TARJOUKSET JA ALENNUKSET

Sivustolla saattaa joskus olla tarjouksia tai alennuksia (vastedes “tarjoukset”) palveluihin. Nämä ovat voimassa enintään sen verran kun kunkin tarjouksen kohdalla erikseen mainitaan. AnatomyFix pidättää oikeuden muuttaa tarjouksia milloin tahansa, sekä vähentää tai jatkaa tarjouksien voimassaoloa parhaaksi katsomallaan tavalla. Mikäli tarjouksissa mainitaan tietty päiväys tai lukumäärä, tarjous ei ole näiden jälkeen voimassa, ellei erikseen niin mainita, vaikka ostaja olisi ehtinyt ostaa tarjouksen mukaisella hinnalla, mikäli AnatomyFix:in edustaja, Kevin Gibbs, ei ole ehtinyt muuttamaan tietoja takaisin normaaleiksi. Näin voi käydä esimerkiksi sairastumisen tai pakettien erittäin nopean myynnin seurauksena. Näissä tapauksissa muutoksista kerrotaan heti ostajalle ja ostajalla on täydet oikeudet peruuttaa kauppa tämän tiedotteen saamisen jälkeen tai maksaa erotus AnatomyFix:ille. Jos ostaja ei näissä tapauksissa vastaa yhteydenottoihin 14pv sisällä, on AnatomyFix:illä oikeus peruuttaa osto omalta puoleltaan, jolloin asiakas saa rahanpalautuksen täysmääräisenä.

Mikäli tarjoushinnassa on selkeä virhe, esimerkiksi 1992€ pakettia myydään vahingossa 199,2€ hintaan, on AnatomyFix:illä oikeus purkaa sopimus vedoten selkeään virheeseen. Näissä kaikissa tapauksissa raha palautetaan ostajalle mahdollisimman nopeasti, kuitenkin enintään 30 päivän sisällä, ellei taloudellinen tilanne estä tätä. Mikäli AnatomyFix ei kykene palauttamaan koko maksua 30 päivän sisällä, palauttaa se siitä kuitenkin vähintään 50% kuukauden sisällä ja loput seuraavan kuukauden aikana, lukuunottamatta koko Suomea tai maailmaa järisyttävien finanssiongelmien tai muiden vastaavien katastrofien aikana. Tällöin AnatomyFix palauttaa rahaa takaisin niin nopeasti kuin suinkin kykenee, tilanteen huomioon ottaen.

KULUTON JA KOROTON OSAMAKSU, SEKÄ TYYTYVÄISYYSTAKU

Verkkokaupan kautta on mahdollista ostaa palveluita korottomalla ja kuluttomalla osamaksulla. Tästä koituu kuitenkin AnatomyFix:ille kuluja. Näin ollen, tyytyväisyystakuuseen liittyvä rahanpalautus ei koske näitä kuluja. Mikäli rahanpalautus siis pyydetään, tulee asiakkaalle maksettavaksi nämä kulut, jotka ovat tällä hetkellä (9.2.2021) Eurooppalaisten korttien kohdalla 1,4% jokaisesta kuukausimaksusta + 0,25€ per maksu. Näin pyritään estämään etenkin nopeiden peruutuksien kustannusten nousu. Mikäli peruutus tehdään AnatomyFix:istä johtuvista syistä, tätä kulua ei peritä. AnatomyFix ei ole velvollinen tarkistamaan tätä kulurakennetta päivittäin, joten voi olla että kulurakenne on erilainen kun luet tätä. Löydät Stripe:n ajankohtaisen kulurakenteen täältä.

Muut mahdolliset kulut ovat muistutusmaksu, 5€, jokaisesta eräpäivän ylittäneestä maksusta ja 7% myöhästymismaksua jokaista kuukausimaksua kohden per kuukausi (jos ylitystä yli 7 pv ilman, että palvelun ostaja on kertonut tästä AnatomyFix:ille ennakkoon). AnatomyFix:illä on oikeus laittaa palvelu jäihin, mikäli maksua ei tule 30pv sisällä eräpäivästä.

Kursseissa on automaattinen maksu, jolloin muistutus- ja myöhästymismaksuja ei tule mikäli korttisi tiedot ovat ajantasalla.

Yksittäisten lyhytkurssien ja lyhytkurssipaketin tyytyväisyystakuu:
Mikäli asiakas ei ole tyytyväinen verkkokurssin sisältöön, tulee hänen ensisijaisesti olla yhteydessä AnatomyFix:iin ongelman tiimoilta. Mikäli hänen näkemäänsä epäkohtaa ei saada tai voida korjata, hän voi pyytää rahanpalautusta ensimmäisen 30 päivän sisällä, menettäen samalla oikeuden kurssin jatkamiseen. Rahanpalautusta ei anneta ensimmäisen 30 päivän jälkeen paitsi erittäin painavista syistä. Kurssilla “IBS-kurssi” tyytyväisyystakuu kattaa koko kurssin pituuden.